مبانی نظری بازاریابی ورفتار مصرف کننده،درگیری، برند

دسته بندي : مباحث رشته ها » مبانی نظری
مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازاریابی ورفتار مصرف کننده،درگیری، برند
دارای 70 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc


بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::


1-2- مبانی نظری
1-1-2- مقدمه      10
2-1-2-تعاریف بازاریابی    11
3-1-2-  تعریف مصرف کننده      11
 4-1-2 رفتار مصرف کننده     12
1-4-1-2 فرایند تصمیم گیری خرید مصرف کننده     13
5-1-2- تاثیر درگیری در فرایند خرید      19
6-1-2- رضایت مصرف کننده بعد از خرید      21
7-1-2- مفهوم رضایت مشتری      21
1-7-1-2-تاثیرات رضایت مشتری بر وفاداری      23
2-7-1-2- سنجش رضایت مشتری      23
3-7-1-2  مدل های اندازه گیری رضایت مشتری      24
1-3-7-1-2  مدل کانو     24
2-3-7-1-2 مدل اسکمپر     27
8-1-2  درگیری      28
1-8-1-2  اهمیت بررسی درگیری      28
2-8-1-2- ماهیت درگیری      29
   3-8-1-2 مفهوم درگیری     29
4-8-1-2 سیر تحول دیدگاه ها در مورد درگیری      31
5-8-1-2  تعاریف ارایه شده در مورد درگیری      31
6-8-1-2 عوامل اثرگذار بر روی درگیری      32
1-6-8-1-2  تاثیر قیمت بر روی درگیری      32
2-6-8-1-2  تاثیر طول چرخه خرید بر روی درگیری      32
3-6-8-1-2 تاثیر شباهت انتخاب های مصرف کننده بر روی درگیری      33
4-6-8-1-2 تاثیر ریسک ادراک شده بر روی درگیری      33
5-6-8-1-2 تاثیر ارتباط محصول با فرد بر روی درگیری      33
7-8-1-2 اندازه گیری میزان درگیری      34
  
8-8-1-2  مدلهای ارایه شده در حیطه کالاهای کم درگیر و پر درگیر     35
1-8-8-1-2  نظریه سلسله مراتب تاثیرات     36
2-8-8-1-2  تئوری یادگیری فعال     36
3-8-8-1-2  تئوری یادگیری انفعالی     37
4-8-8-1-2  یادگیری کم درگیر      38
9-8-1-2  تاثیر درگیری در تبلیغات      39
10-8-1-2  انواع درگیری      40
1-10-8-1-2  درگیری طبقه محصولی      40
2-10-8-1-2-درگیری مداوم      41
3-10-8-1-درگیری موقعیتی      41
4-10-8-1-2  درگیری خرید      41
5-10-8-1-2 درگیری واکنشی     42
11-8-1-2  مدلهای ارایه شده در زمینه درگیری      42
1-11-8-1-2  مدل لورنت و کپفرر     42
2-11-8-1-2 مدل سلسی و اولسون      47
9-1-2 برند    48
1-9-1-2  جایگاه یابی برند      49
2-9-1-2  اعتبار برند     49
10-1-2 وفاداری     50
1-10-1-2 وفاداری مشتری     50
1-1-10-1-2 وفاداری به عنوان یک نگرش ابتدایی     50
2-1-10-1-2 وفاداری به عنوان رفتار نمایان شده       51
3-1-10-1-2  وفاداری به عنوان خریدی که تحت تاثیر نگرش افراد قرار گرفته و تعدیل شده       51
2-10-1-2 روند ایجاد وفاداری در مشتریان       52
3-10-1-2  اهمیت بررسی وفاداری به برند      53
 4-10-1-2 مفهوم وفاداری به برند      54
 5-10-1-2  مدل های وفاداری به برند     56
1-5-10-1-2 مدل وفاداری داتا     56
2-5-10-1-2  مدل بنت و راندل تیل      56
3-5-10-1-2 مدل دیک و باسو      56
6-10-1-2  رابطه وفاداری مشتریان و سودآوری سازمان      59
7-10-1-2 استفاده از وفاداری برای تقسیم بندی بازار مصرف کنندگان     60
1-7-10-1-2 –هرم وفاداری به برند     60
11-1-2 طبقه بندی رفتار مصرف کننده از لحاظ میزان درگیری      62
1-11-1-2  رفتار خرید پیچیده    63
2-11-1-2 رفتار مبتنی بر تنوع جویی      63
3-11-1-2 رفتار مبتنی بر کاهش نا همسانی      63
4-11-1-2 رفتار مبتنی بر عادت    63
12-1-2 طبقه بندی رابطه بین وفاداری و درگیری مصرف کننده      64
1-12-1-2 وفاداران پیچیده     64

2-12-1-2 وفاداران ناهمسانی     64
3-12-1-2 وفاداران عادتی    65
4-12-1-2 تنوع جویان      65
   
13-1-2 انواع وفاداری بر اساس تکرار خرید و نگرش     66
1-13-1-2 حالت وفاداری     66
2-13-1-2 حالت وفاداری جعلی     66
3-13-1-2 حالت وفاداری پنهان     67
4-13-1-2 حالت بی وفایی     67
2-2- پیشینه تحقیق     68
1-2-2- تاریخچه صنعت ماکارونی در جهان     68
  2-2-2- تاریخچه صنعت ماکارونی در ایران     69
3-2-2 تحقیقات پیرامون موضوع پایان نامه      73
1-3-2-2 مطالعات داخلی     73
2-3-2-2 مطالعات خارجی     76


1-2 مبانی نظری
1-1-2 مقدمه
ديويد آكر  معتقد است كه وفاداري به برند منجر به ايجاد اعتبار برند مي گردد كه خود مقدمه سودآوري در كسب و كارها مي باشد . وفاداري به برند يكي از معيار هايي است كه در شكل گيري مزيت هاي رقابتي و ايجاد قدرت آنها بسيار اثر گذار مي باشد . طبق بررسي هاي صورت گرفته در حيطه بازاريابي هزينه جذب مشتريان جديد بسيار بالا مي باشد و از طرف ديگر مشتريان وفادار سازمان كمتر پيش مي آيد كه اقدام به تغيير برند هاي مصرفي خويش بنمايند . وفاداري به برند قوي براي سازمان ها در واقع نوعي از دارايي است كه منجر به گسترش كسب و كارها ، افزايش سهم بازار ،افزايش بازده سرمايه گذاري و در نهايت اعتبار برند مي گردد  (گوناريس 2004 ) .
شناسايي عوامل اثر گذار به روي وفاداري گام ابتدايي در ايحاد وفاداري و به كار بستن آن مي باشد و سازمان ها از اين مساله در افزايش سودآوري خويش بسيار استفاده مي نمايند .
تحقيقات صورت گرفته در اين زمينه نشان مي دهند كه درگيري مصرف كننده به خصوص مفهوم پر درگيري يكي از عوامل متشكله ايجاد وفاداري به برند مي باشد .  تريلور و مارتين (2004)  در پي تحقيقات خويش  اعلام داشتند كه اين مساله در مورد كالاهاي كم درگير نيز بسيار با اهميت مي باشد . بدين منظور كوستر و لين  تحقيقي را در مورد درگيري انجام دادند و به اين نتيجه رسيدند كه رابطه مستقيم و مثبتي في ما بين درگيري و وفاداري به برند وجود دارد به گونه اي كه زماني كه درگيري فرد در مورد كالا بالا باشد به احتمال بسيار قوي وفاداري به برند وي نيز بالا خواهد بود و بالعكس. از طرف ديگر آنها در يافتند كه در مورد كالاهاي كم درگير نيز در برخي موارد سطوح بالايي از وفاداري مشاهده مي شود.
 در اين تحقيق به منظور بررسي رابطه بين وفاداري به برند و درگيري مصرف كننده از شاخص درگيري مصرف كننده كه توسط لورنت و كپفرر تهيه و تنظيم گشته بود استفاده مي نماييم.
2-1-2  تعاریف بازاریابی
با توجه بدانكه تحقيق پيشرو در حيطه ادبيات بازاريابي مي باشد مي بايست ابتدا بازاريابي را در اين تحقيق تعريف نمود .
واژه بازاریابی، با توجه به دیدگاههای اندیشمندان مختلف دارای تعاریف گوناگون اما مشابهی است که بررسی همه این تعاریف در این نوشتار نمی گنجد لذا به چند تعریف و تفسیر آنهايي که دارای اهمیت بیشتری می باشند پرداخته می شود.
1. بازاریابی عبارتست از فعالیتی انسانی در جهت ارضای نیازها و خواسته ها از طریق فرایند مبادله ( روستا و همکاران،  1378 :23 ).
2. مدیریت بازاریابی عبارتست از تجزیه و تحلیل، برنامه ریزی، اجرا و کنترل فعالیتهای طرح ریزی شده به منظور ایجاد، ساخت و حفظ مبادلات و روابط مفید متقابل با بازارهای مورد نظر. مهمترین وظیفه بازاریابی، ارضای نیازها و خواسته های مشتریان از طریق فرایند مبادله است ( ابراهیمی و مهدیه، 1384).
3. بازاریابی، فرایند اجتماعی و مدیریتی است که بدان وسیله، افراد و گروهها می توانند از طریق تولید، ایجاد و مبادله محصولات و ارزش ها با دیگران، نیازها و خواسته های خود را برآورده سازند ( کاتلر و آرمسترانگ، 2004).
4. همه تلاشهای نظام مند برای شناخت نظام بازار و اقدام مناسب نسبت به انواع تقاضاها با توجه به نظام ارزشی جامعه و اهداف سازمان ( روستا و همکاران،  1378 :23).
6. بازاریابی مجموعه ای از مفاهیم، ابزارها، تئوریها، عملیات، روش ها و تجارب است. این عناصر با یکدیگر یک مجموعه دانش قابل آموزش و یادگیری را ایجاد نمودند. بازاریابی عبارتست از : وظیفه تمرکز منابع و اهداف سازمان بر روی فرصت های محیط ( کیگان، 2004).
3-1-2  تعريف مصرف كننده
 مصرف كننده عبارت است از هر فردي كه خود را با كليه مراحل فرايند خريد اعم از برخاست نياز از درون ، تشخيص مساله ، جستجوي اطلاعات ، ارزيابي گزينه ها ، تصميم گيري خريد و رفتار پس از خريد در گير مي نمايد.
در ادامه مي بايست تفاوت بين مصرف كننده و مشتري را ارايه نمود . بر اين اساس هر فردي كه خود را در گير فرايند خريد مي نمايد و هدف نهايي وي آن است كه محصول خريداري شده را شخصا به مصرف برساند ، مصرف كننده شناخته مي شود.
از طرف ديگر ممكن است كه افراد خود را درگير فرايند خريد بنمايند اما هدف آنها از اين مساله مصرف شخصي محصول نباشد . اين افراد ممكن است كه محصولات را به قصد كسب سود و فروش آن در آتيه خريداري و يا آنكه فرد خود را در گير فرايند نموده است اما در نهايت فرد ديگري آن محصول را پس از خرید مورد استفاده قرار خواهد داد (Matin Khan, 2006) .
يكي از مسايلي كه در شناسايي و ارايه راهكارهاي مبتي بر رفتار مصرف كننده وجود دارد نقش فرد در رفتار مصرف است. افراد در موضوع رفتار مصرف كننده نقش هاي مختلفي را ايفا مي نمايند .در برخي مواقع محصولات توسط يك فرد خريداري مي شوند اما توسط فردي ديگر مورد استفاده قرار مي گيرند . به عنوان مثال پدر يك خانواده ممكن است تحت تاثير سفارشات مادر خانواده اقدام به خريد اسباب بازي براي دختر خود نمايد . در اين حالت پدر محصول را خريداري مي نمايد اما دختر خانواده است كه آنرا مورد استفاده قرار مي دهد  . (Matin Khan, 2006)
دسته بندی: مباحث رشته ها » مبانی نظری

تعداد مشاهده: 1811 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 70

حجم فایل:302 کیلوبایت

 قیمت: 37,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    مبانی نظری بازاریابی ورفتار مصرف کننده،درگیری، برند دارای 70 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد